De Martensplek Club van 100

Ook Golfclub Martensplek heeft, net als veel hedendaagse sportverenigingen, last van financiële krapte. Hierdoor matchen de sportieve ambities niet altijd met de benodigde investeringen.

Om de leden van onze golfclub, haar commissies en/of het bestuur iets meer financiële armslag te geven en het organiseren van “leuke” en/of “afwijkende” verenigingswedstrijden, competities of speciale wensen, die anders niet gerealiseerd worden te ondersteunen en wellicht daardoor mogelijk te maken, richten wij per 1-1-2018 “DEMARTENSPLEKCLUBVAN100” op.

Deze club zal onafhankelijk van het bestuur functioneren en dus geen verantwoording aan welk officieel orgaan binnen de vereniging hoeven af te leggen. Een commissie van 3 leden zal de benodigde werkzaamheden en uitbetaling van aangevraagde gelden regelen en aan het eind van het seizoen (voorafgaand aan de jaarlijkse Club van 100 golfwedstrijd) verantwoording afleggen aan de leden van deze exclusieve club. Aanvragen kunnen worden ingediend door alle leden van GCM (men behoeft hiervoor dus geen lid te zijn van “DEMARTENSPLEKCLUBVAN100”) via het email adres DEMARTENSPLEKCLUBVAN100@gmail.com.

Door het deelnemen aan “DEMARTENSPLEKCLUBVAN100” steun je de golfclub Martensplek enorm en zal je de waardering krijgen van alle (mede)leden, maar zeker ook van alle vrijwilligers binnen het bestuur en de diverse commissies, die elke keer weer hun uiterste best doen om de geboden activiteiten tot een succes te maken.

Het idee is heel eenvoudig :

 • Door het storten van € 100,00 op rek. nr. NL58ABNA 0458 8159 18 ten name van Golfclub Martensplek en het opgeven van de gewenste vermeldingsnaam, word je lid van deze exclusieve club.
 • Lidmaatschap is steeds € 100,00 voor een kalenderjaar of gedeelte van een kalenderjaar en zal per digitale factuur worden aangegeven in de maand januari van enig jaar of op het moment van “instappen”.
 • We gaan ervan uit dat leden (ook) een ambassadeursfunctie bekleden binnen hun eigen sociale netwerk, waardoor wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten (weer) meer deelname gaan ervaren.
 • Het geld wordt gebruikt voor projecten binnen de club, alwaar alle leden voordeel van hebben en/of aan deel kunnen nemen. (Het geld zal dus niet worden ingezet voor het aanzuiveren van exploitatietekorten van de vereniging of financiering van een trainingskamp van bijvoorbeeld competitieteams).
 • Hoofddoel zal zijn het aanbieden van wat meer leuke prijzen bij wedstrijden en/of het toegankelijker maken van bedoelde wedstrijden (denk aan sponsoring van de glow in the dark ballen bij de nachtwedstrijd of het naar beneden brengen van benodigde inschrijfgelden van wedstrijden, die om welke reden dan ook een bepaald grensoverschrijdend inschrijftarief kennen).
 • De eerste twee kalenderjaren zal er per project maximaal € 200,00 worden toebedeeld uit “de club van 100-pot” en geldt er een maximale bijdrage voor wedstrijden van € 10,00 per deelnemer (met ook weer een maximum van € 200,00 per wedstrijd).
 • Voorafgaand aan de jaarlijkse afsluitende wedstrijd in oktober/november (zie de wedstrijdkalender) zal de commissie van “DEMARTENSPLEKCLUBVAN100” verantwoording afleggen voor de uitgegeven gelden en zal er ruimte zijn om met elkaar eventuele gewenste beleidsveranderingen door te voeren of afwijkende projecten te bespreken welke misschien niet geheel in de bedoelde doelstellingen passen, maar waar wel bij meerderheid van stemmen toe kan worden besloten.
 • Bij elke stemming dient tenminste 50% van het aantal leden van DEMARTENSPLEKCLUBVAN100″ aanwezig te zijn.
 • Bij liquidatie (om welke reden dan ook) zal bij meerderheid van stemmen een “goed doel bestemming” voor het batige saldo worden aangewezen.
 • Als lid kan alleen één individueel persoon of een bedrijf zich inschrijven. Een bedrijf kan slechts door één persoon worden vertegenwoordigd. Hiermee kunnen dus alleen individuele personen deelnemen aan activiteiten van “DEMARTENSPLEKCLUBVAN100” en hebben dus alleen die personen stemrecht.
 • Het lidmaatschap zal steeds stilzwijgend worden verlengd of dient per email uiterlijk vóór 1 december van het aflopende kalenderjaar te worden opgezegd. Als tegenprestatie krijgt elk lid van “DEMARTENSPLEKCLUBVAN100” een naamsvermelding op het (exclusieve) “DEMARTENSPLEKCLUBVAN100”-bord, dat prominent bij de entree in de horecaruimte zal worden opgehangen. De naamsvermelding wordt bepaald door de sponsor in overleg met commissie.
 • Aan het eind van het seizoen (oktober/november) organiseren we een “DEMARTENSPLEKCLUBVAN100”-golfwedstrijd, waaraan alleen “DEMARTENSPLEKCLUBVAN100”-leden deel kunnen nemen.
 • Onze baaneigenaar geeft elk “DEMARTENSPLEKCLUBVAN100”-lid jaarlijks een “gast green fee ticket” gratis om een relatie kennis te laten maken met de baan van Martensplek.