Wedstrijdreglement

1.Spelregels
De wedstrijden worden gespeeld volgens de “Rules of Golf”, zoals vastgesteld door de R&A Rules Limited en de United States Golf Association en de Nederlandse vertaling daarvan door de Nederlandse Golf Federatie (het blauwe boekje).

In het verlengde hiervan (en deels wellicht ten overvloede vermeld), zijn op de wedstrijden eveneens van toepassing:

  1. De golfregels en de uitleg daarvan in de “Decisions on the Rules of Golf”.
  2. Alle bepalingen vastgesteld door de Wedstrijd Commissie (Commissie) van golfclub Martensplek.
  3. Elke vaste of tijdelijke Plaatselijke Regel (Local Rule), zoals vermeld op de Scorekaart, het mededelingen bord, de website, hal-desk of anderszins gecommuniceerd.
  4. De specificaties van golfstokken en de bal in Appendix II en III van het regelboekje en de uitleg in “a Guide to the Rules on Clubs and Balls”.
  5. Het in het jaarlijkse Activiteitenboekje vermelde ter zake wedstrijden en wedstrijdreglement.

De Commissie is belast met de leiding van de wedstrijd. De Commissie bepaalt per wedstrijd de spel- en wedstrijdvorm. Spelers dienen aanwijzingen van de Commissie, resp. van de door de Commissie aangestelde Marshal(s), op te volgen.

De Commissie maakt de indeling van de groepen/flights en stelt de starttijden vast, waaraan de spelers zich moeten houden.

2.Hoffelijkheid
De speler dient zich te onthouden van elke uiting die door de Commissie en/of door de medespeler(s) als onaanvaardbaar wordt geacht of als hinderlijk wordt ervaren en en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels. Als er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette mag de Commissie de speler diskwalificeren volgens Regel 33-7.

De straf van uitsluiting aan de wedstrijd kan door de Commissie worden opgelegd bij wangedrag, zoals gooien met bal of clubs, opzettelijke beschadigingen van de baan, beledigen van een flightgenoot, andere speler, official of omstander, onwelvoeglijke taal en vloeken. Verder dient de speler zich gedurende de wedstrijddagen te onthouden van elke handeling die de belangen kan schaden van Golfclub Martensplek of van de golfsport in het algemeen.
Na drie keer op deze wijze te zijn gestraft, kan de speler een jaar schorsing worden opgelegd (zulks ook volgens het Zero-tolerance beleid van de NGF).

3.Kleding
Deelnemers worden geacht verzorgde kleding te dragen, zoals die in de golfsport geaccepteerd en algemeen gebruikelijk zijn.

4.Bal
Iedere speler dient zijn bal te voorzien van een persoonlijk kenmerk; ook de provisionele bal moet van een persoonlijk kenmerk voorzien zijn, doch afwijkend van de eerste speelbal.

5.Elektronische apparaten
Tijdens de wedstrijd mogen de spelers geen elektronische apparaten gebruiken of stand-by hebben.

AFSTANDMETERS: Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze), overtreedt hij Regel 14-3, ongeacht of die extra functie werkelijk is gebruikt of uitgeschakeld is. Smartphones zijn niet toegestaan als afstandsmeter.

6.Uitsluiting van deelname
De Commissie kan een speler van deelname uitsluiten als:

  1. de speler door zijn optreden blijk geeft niet te willen handelen volgens het wedstrijdreglement en/of voorwaarden;
  2. door zijn optreden een reglementaire afwikkeling van de wedstrijd wordt belemmerd;
  3. bij vals of onsportief spel.

7.Onderbreken van het spel
In naar het oordeel van de Commissie mogelijk gevaarlijke situaties (b.v. onweer en bliksem), kan de Commissie het spel onmiddellijk stoppen. Dit wordt aangegeven middels signalen met de misthoorn. Op straffe van diskwalificatie moet een speler het spel onmiddellijk onderbreken. Bijzondere omstandigheden kunnen het rechtvaardigen deze straf niet op te leggen.
De speler(s) mag(mogen) het spel weer hervatten als de Commissie hiertoe opdracht heeft gegeven.

8.Bevoegdheden van het Bestuur en de Commissie
Het Bestuur heeft aan de Commissie de behandeling opgedragen van overtredingen van de golfregels en/of bepalingen van het wedstrijdreglement door de spelers, alsmede door personen die de speler op eigen verzoek of op verzoek van de vereniging, bijstaan bij de deelname aan de wedstrijd.

Het Bestuur is daarenboven bevoegd alle noodzakelijke en voorkomende beslissingen te nemen op grond van dit reglement en tevens in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Indien door een speler bezwaar wordt gemaakt tegen een opgelegde straf, kan de speler dit kenbaar maken aan het Bestuur. Het Bestuur bepaalt, op basis van hoor en wederhoor, of een straf terecht is opgelegd of niet en neemt daarna een definitief besluit.

9.Vervoer
Spelers mogen gedurende de vastgestelde ronde geen gebruik maken van enige vorm van vervoer, tenzij met toestemming van de Commissie.

10.Langzaam spel
Spelers behoren altijd rekening te houden met andere spelers op de baan.
Spelers moeten spelen zonder onnodig oponthoud en volgens de richtlijnen voor het speeltempo die door de Commissie kunnen worden opgelegd (Regel6-7).
Spelers moeten in een vlot tempo spelen. Het is de verantwoordelijkheid van een groep/flight om aansluiting te houden met de groep/flight voor hen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de spelers van een groep/flight!

Wanneer een bal mogelijk verloren lijkt buiten een waterhindernis of buiten de baan ligt, dient zonder onnodig oponthoud een provisionele bal geslagen te worden. Zodra het duidelijk wordt dat de bal niet gemakkelijk te vinden is, dienen de zoekende spelers de spelers in de groep achter hen een teken te geven dat zij doorgelaten worden.

Indien een bal verloren is omdat hij niet gevonden c.q. niet door de speler als zijn bal geïdentificeerd is, binnen 5 minuten nadat met zoeken is begonnen, dient het spel overeenkomstig de Regels hervat te worden.

De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht, ter voorkoming van langzaam spel, per wedstrijd richtlijnen vast te leggen voor het speeltempo (Regel6-7), met daarin begrepen de toegestane maximum tijd voor het spelen van een vastgestelde ronde, hole of zelfs slag (b.v. een maximum tijd voor holes 1 t/m 9, voor holes 10 t/m 18).

Spelers, of een groep spelers, mogen hiertoe worden “getimed” als zij “uit positie” zijn. Spelers hoeven niet op de hoogte te worden gesteld dat zij getimed worden.
De eerste groep/speler is “uit positie” als de groep/speler achter is op het speelschema. Iedere volgende groep/speler is uit positie, als de groep/speler meer dan het start interval afstand heeft ten opzichte van voorgaande groep en achter is op het speelschema.

Indien de Commissie hiervan gebruik maakt, zullen deze richtlijnen tijdig officieel worden gepubliceerd c.q. uitgereikt met de scorekaart.

De Commissie zal zich in voorkomend geval laten leiden door de inhoud van de R&A brochure “Guidance on Running a Competition”.

Wanneer een speler die de bovengenoemde verplichtingen inzake langzaam spel stelselmatig gedurende een ronde of over een langere periode overschrijdt en/of naast zich neerlegt en daardoor anderen benadeelt, is de wedstrijd commissie gerechtigd gepaste disciplinaire maatregelen te treffen tegen de speler/flight/groep (Regel6-7, w.o. diskwalificatie bij herhaalde overtreding!!).

Indien een speler/flight/groep zich schuldig maakt aan langzaam spel zoals hierboven omschreven, worden de navolgende straffen opgelegd:

Straf op de overtreding van de regelMatchplayStrokeplay
1e overtredingverlies van de hole1 slag
2e overtredingdiskwalificatie2 slagen
3e overtredingDiskwalificatie

11.Zorg voor de baan
Het dient vanzelfsprekend te zijn, dat zorg voor de baan de zorg is voor iedere speler. Bunkers moeten worden vlak gehouden, plaggen teruggelegd en pitch marks hersteld. Onnodige schade aan baan, beplanting, greens en vlaggenstokken door oefenswings moet worden voorkomen.

(Wedstrijdcommissie)