Activiteiten Algemeen

Reserveren van speeltijden 0528-331558

Voor het spelen op de baan moet men bij de receptie een starttijd reserveren. U dient alle spelers in de flight op te geven (controle voor de verzekering, de Marshal en of men speelgerechtigd is). Als u zonder starttijd de baan op gaat wordt u door de marshal van de baan verwijderd. Bij de receptie kunt u maximaal 6 dagen vooraf een speeltijd reserveren.
Indien door (weers-)omstandigheden een geplande wedstrijd later begint, kan dit van invloed zijn op de gereserveerde speeltijd.

Introducé

Een GCM lid kan 5x per jaar een introducé  meenemen voor een gereduceerd tarief. Dit kan zowel door de week als in het weekend.

Starttijden

Alle deelnemers aan wedstrijden krijgen persoonlijk bericht van hun starttijd. Dit doet E-Golf4U via een e-mail.

Qualifying

De parkingwedstrijden en de Clubkampioenschappen strokeplay en stableford zijn Qualifying,  tenzij anders vermeld.

Shotgun

Bij shotgun wedstrijden dient de baan een kwartier voor de aangegeven starttijd vrij te zijn.

Buggies

Tijdens officiële wedstrijden is het gebruik van een handicart/buggy niet toegestaan. Op overtreding volgt diskwalificatie. De baancommissie kan de baan sluiten voor golfcars en trolleys. Zie ook  wedstrijdreglement GCMartensplek.

De wedstrijdcommissie kan in zeer bijzondere gevallen dispensatie verlenen op het verbod van het gebruik van een handicart/buggy. Hiertoe dient voor de wedstrijd een verzoek ingediend te worden bij de voorzitter van de wedstrijdcommissie en dient een medische verklaring te worden overlegd.

Voorrang

Spelers die een oranje vlaggetje bij zich hebben, spelen een officiële wedstrijd en hebben standing, d.w.z.:  zij hebben voorrang en moeten doorgelaten worden.

Wintergreens

Bij alle wedstrijden hoeft op wintergreens niet uitgeholed te worden als de bal zich bevindt binnen een putterlengte van de hole. Ter bepaling hiervan dient het clubhoofd van de putter in de hole gestoken te worden. Onder bijtelling van 1 slag wordt de bal dan opgenomen. De vlag mag tijdens het uitholen in de hole blijven staan.

Baanpermissie, mentor en regel examens

Baanpermissie wordt afgenomen door onze Pro. Na het verkrijgen van baanpermissie bestaat de mogelijkheid om samen met een mentor een aantal keren 9 holes te lopen. In principe wordt 2x per jaar een 2-tal regelavonden voor startende golfers georganiseerd. Dit als voorbereiding op het regelexamen. Het regelexamen wordt afgenomen door de Regel en Handicap Commissie. Dit kan, na overleg met de Regel en Handicap Commissie, op iedere willekeurige dag. Opgave voor deelname bij de receptie. Na het verkrijgen van baanpermissie en het afleggen van het regelexamen ga je kaarten lopen. Na het behalen van voldoende punten krijg je handicap 54.
Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de Regel- & Handicapcommissie.

Handicapregistratie

U kunt een Qualifying kaart zelf invoeren op de computer bij de receptie. Uw handicap wordt voorlopig gewijzigd. De Regel en Handicap commissie moet deze wijziging definitief accepteren. U kunt ook de hoogte van de handicap controleren.
Onderlinge wedstrijden worden veelal niet qualifying gespeeld, terwijl de baan dat wel is. Scores boven de 18/36  punten worden in E-golf4U ingevoerd om de R&H commissie te laten bepalen of de handicap aangepast moet worden.  Bij de wedstrijden waarvoor dit geldt wordt dit aangegeven in het activiteitenboekje.

Wedstrijdcommissie

Alle wedstrijden zoals vermeld in het activiteitenboekje en de website vallen onder de verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie.
Wijziging kunnen slechts plaats vinden indien deze:

  • Toestemming hebben van de voorzitter van de wedstrijdcommissie of diens vervanger.
  • Het niet in strijd is met reeds gemaakte afspraken.
  • Het tenminste een maand voor de geplande datum bekend wordt gemaakt op de website.

De wedstrijdcommissie bestaat uit:

Pauline Wagner –  06 – 37460823
Paul Mutsaerts –
Marieke Geerts – 06 – 27091551

Wedstrijdreglement

Het volledige wedstrijdreglement kun je lezen door hier te klikken. Iedere speler wordt geadviseerd goede kennis te nemen van de inhoud van het wedstrijdreglement.
Drie weken voor de wedstrijddatum kan men zich via de website online inschrijven voor alle wedstrijden onder E-golf4U, of men kan zich inschrijven bij de receptie. De inschrijving sluit 1 dag voor de wedstrijd om 12.00 uur, waarna de indeling plaatsvindt.  Onvolledige flights kunnen door de wedstrijdleiding worden aangevuld.
Bij elke wedstrijd staat onder het kopje ” info” alle informatie die voor deze wedstrijd van belang is.  Bij wedstrijden waaraan een maaltijd verbonden is, zijn de vermelde kosten altijd inclusief maaltijd. Bij deze wedstrijden kan men wel alleen aan de maaltijd deelnemen, maar niet alleen aan de wedstrijd.
Situaties waarin niet is voorzien, worden beslist door de wedstrijdleiding.
Bij annulering van een wedstrijd worden de inschrijvers op de hoogte gesteld. De wedstrijd kan worden afgelast als het aantal inschrijvingen lager is dan 15. Het is mogelijk dat een shotgunstart, wordt veranderd in een start op hole 1, indien het aantal inschrijvingen laag is.

Deename aan wedstrijden

Deelname aan Qualifying wedstrijden staat open voor leden met een EGA-handicap. Leden met een inactieve handicap spelen buiten mededinging mee.
Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten.

Aan- of afmelden

Aan- of afmelden voor een wedstrijd kan uitsluitend bij de wedstrijdleiding. Niet opdagen voor een wedstrijd waarvoor men heeft ingeschreven, heeft uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd tot gevolg en het inschrijfgeld blijft verschuldigd. Indien men zich afmeldt nadat de inschrijving is gesloten, is men ook het inschrijfgeld verschuldigd. Situaties waarin niet is voorzien, worden beslist door de wedstrijdleiding.
Het verschuldigde inschrijfgeld dient te worden voldaan aan de wedstrijdleiding, bij de eerstvolgende deelname aan een wedstrijd. Zolang het verschuldigde inschrijfgeld niet is voldaan, is deelname aan wedstrijden niet mogelijk.

Voor de wedstrijd

Elke inschrijver voor een wedstrijd dient zich tenminste 30 minuten voor zijn starttijd te melden bij de wedstrijdleiding, het inschrijfgeld te voldoen en de scorekaart in ontvangst te nemen.
De speler is zelf verantwoordelijk voor vermelding van zijn actuele handicap op de scorekaart en vermeldt de clubcode op de scorekaart. De wedstrijdcommissie kan vooraf bepalen na hoeveel tijd de scorekaart ingeleverd dient te zijn. De speler is verplicht zich te vergewissen van de Local Rules.
Uiterlijk 5 minuten voor zijn starttijd dient de speler op de aangegeven startplaats aanwezig te zijn.

Tijdens de wedstrijd

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de “RULES OF GOLF”  zoals vastgesteld door de ROYAL & ANCIENT GOLFCLUB of St. ANDREWS en de Local Rules zoals van kracht op Golfclub Martensplek.
De zin die in de drukproef staat “de wedstrijdcommissie….” moet hier vervallen.
Tijdens wedstrijden hangt er een mededelingen bord aan de bewijzeringszuil op het pleintje voor de ingang van het clubhuis dat de baan gesloten is.
De Baancommissie en de Regel- en Handicapcommissie bepalen of de baan Qualifying is.

Na de wedstrijd

Na het spelen van een wedstrijd dient de volledig ingevulde scorekaart, na ondertekening van de speler en de marker zo spoedig mogelijk bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd. Onjuist ingevulde en onleesbare scorekaarten worden door de wedstrijdleiding als “NO RETURN” beschouwd. De speler dient direct na de wedstrijd de scorecard in te voeren in EGolf4U.
Bij een gelijke eindstand zal de uitslag als volgt worden bepaald: het beste resultaat over de laatste negen, respectievelijk zes, drie of laatste hole(s) van de baan. Het zogeheten matching cards-systeem, tenzij anders is aangegeven verderop in het wedstrijdreglement.
De prijsuitreiking zal zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd plaatsvinden. Wanneer men niet bij de prijsuitreiking aanwezig is, wordt men wel opgenomen in de uitslag van de wedstrijd, maar wordt de bijbehorende prijs niet uitgereikt. De prijs wordt dan doorgeschoven naar de volgende deelnemer, dus b.v. de 1e prijs gaat naar de 2e plaats enz.. (de winnaar krijgt wel de parkeerplaats toegewezen). De prijzen voor de longest en de neary worden bij afwezigheid niet uitgereikt. Bij geschillen beslist de wedstrijdleiding.

CBA (Computed Buffer Adjustment)

CBA zal enkel gehanteerd worden bij qualifying wedstrijden en is niet geldig voor individuele qualifying kaarten. Geldt alleen voor 18 holes wedstrijden.
CBA wordt automatisch aangepast bij het invoeren van de wedstrijdkaarten in het systeem, dit heeft geen invloed op de uitslag van de wedstrijd.
In de CBA berekening wordt de werkelijke prestatie van het spelersveld vergeleken met de berekende verwachte prestatie van deze spelers onder normale condities. Indien de prestaties buiten bepaalde grenzen vallen, wordt een aanpassing gemaakt van de bufferzone van de individuele speler. De aanpassing kan resulteren in een opwaartse (prestaties van het veld beter dan verwacht) of een neerwaartse bijstelling (prestaties van het veld slechter zijn dan verwacht) van de limieten van de bufferzone.

EGA Handicap Systeem

Met ingang van 1 januari 2000 is in heel Europa het “EGA Handicap Systeem” van kracht. EGA betekent European Golf Association.
De EGA Handicap loopt tot 36. De handicaps 37.0 t/m 54.0 heten voortaan NGF Club Handicap.

Tabel voor berekening van uw EGA handicap

Voor spelers met een handicap van 11,5 of hoger is het mogelijk handicapscores in te leveren over 9 holes. Echter om  9-holes scores vergelijkbaar te maken met 18-holes, geldt hier een gereduceerde bufferzone (zie onderstaande tabel).

categorieEGA hcpBufferzone   
  18-holes9-holesVerhogingVerlaging
1plus    4.435-36n.v.t0.10.1
24.5-11.434-36n.v.t0.10.2
311.5-18.433-3635-360.10.3
418.5-26.432-3634-360.10.4
526.5-36.031-3633-360.20.5
Club hcp37.0-54.0n.v.tn.v.tn.v.t1.0